Balassi Kard Művészeti Alapítvány

 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Név: Balassi Kard Művészeti Alapítvány

1053 Budapest, Károlyi utca 17. I. 1.
Kuratóriumi elnök: Molnár Pál

 

Tevékenység:

 

Az alapítvány a társadalom emlékezetében tartja a XVI. századi európai költőóriás, Balassi Bálint életművét.

 

Művészeti rendezvények szervezése

 

Az alapítvány bevonja a rendezvényekbe a magyar művészeti élet európai szellemiségű alkotóit.

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

A Balassi Kard Művészeti Alapítvány mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Balassi Kard Művészeti Alapítvány adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek az előírásoknak megfelelőek.
A Balassi Kard Művészeti Alapítvány fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató későbbi megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő idejében értesíti az érintetteket.
Ha kérdés merülne föl jelen szabályzathoz kapcsolódóan, az alapítvány megválaszolja.
A Balassi Kard Művészeti Alapítvány elkötelezett együttműködő társai személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A Balassi Kard Művészeti Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Ha megkeresné alapítványunkat, kapcsolatba léphet az adatkezelővel, Molnár Pállal.
A szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0012218

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 18749614-1-41

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • E-mail cím

 • Telefonszám

 • Lakcím

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

E-mail cím

Az e-mail cím fontos az együttműködő társa értesítéséhez

Név

A felhasználó nevének kezelése azért szükséges, hogy azonosítani tudjuk

egy-egy rendezvény ügyében

Telefonszám

A szükség szerint gyors egyeztetés végett fontos.

Lakcím

A nagyobb dokumentumok elküldéséhez fontos.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A felhasználó hozzájárulása, amelyet elektromos levélben történő jelzéssel ad meg nekünk.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem kéri az adatok törlését

 

 

TECHNIKAI ADATOK

 

A Balassi Kard Művészeti Alapítvány az adatokat papír alapú tömbben tárolja. Ezekhez csak a kuratórium elnöke – az adatkezelő – fér hozzá.

 

Az Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az együttműködő társak jogainak védelme.

Kapcsolattartás.

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 

A Balassi Kard Művészeti Alapítvány tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a társakat.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

 

Személyes adatokat a Balassi Kard Művészeti Alapítvány nem értékesít, harmadik fél számára nem ad ki.

 

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

 

 

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes hozzáférést kapjon.

 

HELYESBÍTÉS JOGA

 

Az érintett kérheti a Balassi Kard Művészeti Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az alapítvány késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

 

 

ADATVÉDELMI HATÓSÁG


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 

 

Legutolsó frissítés: 2018. május 23.