Hidegpárna                                           MTI/Komka Péter

A szeretet hídja

Gyászt, csüggedést, elbizonytalanodást hozott sokaknak a világjárvány. Ugyanakkor egy alkalmat is kínál, hogy elgondolkozzunk az életünkről – üzente Erdő Péter bíboros advent első vasárnapjának előestéjén. A főpásztor videóüzenetében azt mondta: „Az ember élete, minden nemzedék élete híd a múltból a jövő felé! Az élet hídját kell megépítenünk!”


A szülők, az orvosok, a betegápolók, mindazok, akik az egészségünket és az életünket védik különösen sokat dolgoznak ezen.

Az élet hídja mellett a bíboros szerint a szeretet hídját is fel kell építenünk. Ebben a család szerepét emelte ki. Erdő Péter úgy fogalmazott: „A szülők ezt a drága kincset úgy adják tovább, hogy majd egymást szeretni tudó, az egész társadalomban barátságos és segítőkész, derűs embereket nevelnek.”

 Az építkezést a tudás hídjának megalkotásával kell folytatni. A főpásztor kihangsúlyozta, az emberiség által felhalmozott tudást, át- és tovább kell adni a jövő nemzedékeknek. A pedagógusok, a nevelők, a kutatók, a tudósok mind-mind ezen fáradoznak. Ez felelősség, kihívás és nagyszerű feladat is.Erdő Péter hozzátette: „Mindennek akkor van igazán értéke, ha van

értelme a múltunknak, van

                         tass.com

értelme a jövőnknek, van értelme egyén és közösség életének.”

A bíboros bíztató, bátorító üzenetét azzal zárta, hogy nem maradtunk egyedül ezekkel a kihívásokkal, hiszen Isten nem hagyja magára az emberiséget. „Ő itt jár velünk a történelem útján és vár bennünket egy boldogító örök találkozásra. Itt a Földön is ragadjuk meg a találkozás alkalmait!” 

Erdő Péter tolmácsolta a meghívását a 2021 szeptemberében a budapesti Eucharisztikus Világkongresszusra.
A főpásztor azzal zárta adventi üdvözletét: „Találkozzunk Krisztussal Budapesten, legyen Ő életünk sugárzó társa, legyen Ő az, aki optimizmust és örömet hoz az életünkbe!”

gondola

Választott ellenkirály

A 10-11. századi körtemplom (rotunda) köveit rendezik az Aba nemzetség egykori központja és a királyi alapítású bencés monostor romjainál Abasáron 2020. novemberében. A szakemberek feltételezik, hogy ezen a területen található Aba Sámuel király sírhelye. Uhrman Iván történészt, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Történettudományi Tanszékének egyetemi docensét kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője..

 

- Tanár úr, a kor, amelyben Aba Sámuel élt, miért lehet rokonszenves egy történésznek?


- Egy történésznek elvben minden kor rokonszenves lehet, hiszen egyik nélkül sem volna teljes maga a történelem, az emberiség és azon belül az egyes népek, így a magyarok fejlődéstörténete. Magyar szempontból azonban Aba Sámuel kora mindenképpen kulcsfontosságú, hiszen ez egyben Szent István kora, a magyar államalapítás kora is. Aba Sámuel, ha csak kisgyermekként is, még láthatta a régi, törzsszövetségi magyar társadalmat, mely aztán Géza és Szent István munkássága nyomán egyfajta „feudális" királysággá alakul át. Két nagyon élesen elhatárolódó korszak határán élt. Paradox, hogy míg magyar szempontból e kor (a 11. század közel első fele) a régi lezárásának és az új éppen csak megindulásának kora, addig Nyugatabbra ez már a középkor virágzó szakaszának kezdete: beindul a városiasodás, a nagy volumenű távolsági kereskedelem, új mezőgazdasági technológiák terjednek el, megugrik a

népszaporulat. Aba Sámuel halála után harmincegynéhány évvel (ami történelmi léptékben nagyon kevés idő!) megindulnak az invesztitúra-háborúk, újabb húsz-egynéhány év elteltével a keresztesháborúk. 


- Aba Sámuel alakja erősen vitatott, miért mindenképpen érdekes mégis?

- A „mégis" szót itt igazából nem érzem helyénvalónak. Egy erősen vitatott személyiség már pusztán attól is érdekes, hogy erősen vitatott. Tudnunk kell: a 11. század elejéről, kivált Magyarországon eleve nagyon kevés konkrét történelmi személyiség ismert, s még azok egyéni jellemvonásai, illetve tényleges történelmi szerepük, jelentőségük is csak igen bizonytalanul rekonstruálható a forrásokból. Aba Sámuel nemcsak kortársa volt Szent Istvánnak, de a sógora, egyben a nádorispánja is. Mindez azt sugallja, hogy támogatója, sőt, aktív résztvevője volt a szent király politikai programjának, a magyar társadalom gyökeres átalakításának. Ugyanakkor Szent István kijelölt utódjával, Péterrel szembefordult, vele szemben mint ellenkirály lépett fel.

A teljes interjú:

Archiregnum

Az „Archiregnum Hungaricum jogrendjén alapult a középkori magyar állam- és egyházvilág, melynek XIII. századi történeti értéke egészen a Hunyadiak koráig meghatározza hazánk erejét” - olvashatjuk az idei negyedik Aracsban. A délvidéki magyarság közéleti folyóiratának főszerkesztőjét, Bata János Európa-érmes újságírót kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

 

- Főszerkesztő úr, a folyóiratban Diószegi György Antal művelődéskutató rögzíti: az Archiregnum Hungaricum egyetemes értéktára mutatkozott meg abban is, hogy Magyarország a kereszténység védőpajzsa volt. A magyar írástudóknak miért elemi kötelességük az Archiregnum Hungaricum eszméjét elevenen tartani?

 

- Azért, mert a világban rendnek kell lennie! Ahogyan azt Diószegi professzor úr megfogalmazza: „a görög arché szó a világot megtartó ősi, jó, helyes elveket jelenti (a természetjogi felfogás ősképe ez)”. Gondoljunk csak bele, mekkora felfordulás következett azután mindig, amikor ezt az eszmét erőszakkal megbontották. 


- A Délvidéken 220 koncentrációs, kényszermunka- és haláltábor működött 1944. októbere és 1948. márciusa között - írja Botlik József történész A magyarok és a németek ellen elkövetett népirtás című cikkének alcímeként. Korunkban, amikor a világban egyfajta számháború zajlik a

rasszizmus áldozatainak elősorolásakor, miért elemi követelmény, hogy a magyarellenes rasszizmus, a hungarofóbia áldozatait is a nyilvánosság fényébe állítsuk?

 

- Mindenek előtt azért, mert a világ, akár még a magyar világ egy része sem, a mai napig nem tud semmit a titoista partizánok rém- és gaztetteiről! Sajnos, még nálunk, a Délvidéken is él az a téveszme, amelyet az egykori kommunisták a jugoszláv időkben oly sikeresen terjesztettek, és amelyben az egykori jugoszláviai magyar értelmiségiek is cinkosságot vállaltak, miszerint Josip Broz Tito és partizánjai felszabadítók voltak, a béke megteremtői a Balkánon. Az idősebbek egy része még mindig nosztalgiával gondol a „boldog békeidőkre”, amikor Jugoszlávia népei és nemzetiségei (ezt is a jugoszláv kommunisták találták ki annak bizonyítására, hogy ők nem kisebbségként gondolnak a kisebbségeikre, hanem bennünket magyarokat, albánokat, ruszinokat, szlovákokat, cigányokat többre tartanak, mint a Nyugat az ő nem államalkotó népeit, persze az igazság ezzel szemben az volt, hogy az elnevezés ellenére a kisebbségi jogok egész sorát nem hogy nem tartották be, hanem – gyakran a szó szoros értelmében – lábbal tiporták.

A teljes interjú:

IV. Béla király 750

A korabeli Európa egyik legnagyobb politikusa,. második honalapítónk, IV. Béla magyar király 750 évvel ezelőtt hunyt el. Veszprémy László történésznek tett föl kérdéseket a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

- Tanár úr, egy legenda szerint IV. Béla alkotta meg a "natio contradictionis" kifejezést, mellyel hazánkat jellemezte. Ennek a jelzős szerkezetnek a fényében mit meríthetünk ma az ő életművéből?

- Igen, hitetlenül fontos dokumentumot, a középkori magyar politikai gondolkodás és eszmetörténet egyik legfontosabb emlékét őrzi a Vatikáni Titkos Levéltár, egy a kérdésben is jelzett forrást, IV. Bélának 1250-ben a pápához írott latin nyelvű levelét. Ebben írja le metaforikus szavakkal a levélnek egyházi és világi műveltségben járatos szerzője a király nevében Magyarországot és az országot jelképező folyót, a Dunát az „ellenállás vize” (’aqua contradictionis’)-ként. Joó Tibor, a jeles történetfilozófus Magyarország helyzetét elemezve jó 700 évvel később nem alaptalanul jutott hasonló következtetésre, használva az „ellenállás nemzete”(„natio contradictionis”) kifejezést. De hát érdemes visszatekintünk, hogy milyen középkori gyökerekre is támaszkodhattak IV. Béla király kancelláriájában dolgozó és a keresztény Európa védőbástyája eszmét kidolgozó egyházi értelmiségiek, diplomaták.

A középkori történetírók fantáziáját elsőként a Szent László hercegsége és uralkodása (1064-1077-1095) alatt keletről érkező úz, kun és besenyő támadások mozgatták meg. Nehéz megítélni, hogy e betörések mennyire állították komoly feladat elé a magyar királyokat és hercegeket, Salamont, Gézát, illetve Lászlót,

de a magyar történeti tudat alakulása szempontjából mindenesetre e küzdelmek meghatározó jelentőségűekké váltak. A László-kori harcokat mérlegelve a korabeli magyar krónikások első ízben eszmélt rá, hogy a magyarokat hiába rokonítja könnyűfegyverzetű harcmodoruk a nomádokkal, keresztény vallásuk és nyugati civilizációjuk mindörökre szembeállította őket a keleti népekkel. Szt. László és a pogányok harca kapcsán külön megjegyzést érdemel a Szt. László-legendakör legismertebb epizódja. A kerlési, vagy más néven cserhalmi ütközetben (1068) László egy leányrabló kun nyomába ered, üldözi, végül a leányt megmenti. Ebben kétségbevonhatatlanul ötvöződtek ősi, keleti sztyeppei képzetek lovagkori elemekkel. Bizonyos, hogy az eurázsiai epika leányszöktetési motívumát ekkora már a lovagi epika pogányellenes, a szerelemről való lemondást, az erény és bűn küzdelmét szimbolizáló felfogása gazdagította. Tekintettel arra, hogy a középkori Magyarország legkedveltebb historizáló falképciklusáról van szó, propagandisztikus hatása nem lebecsülendő. Nem kis eszmei és képi szerepe volt a „Magyarország a nyugat védőbástyája”, a keletről érkező nomád támadók szembeni ellenállás eszméjének kialakításában.

A teljes interjú:

Gyártott valóság

Orbán Viktor 

miniszterelnök a magyar közrádióban a világpolitika legkorruptabb emberének nevezte Soros György üzletembert. Bogár László közgazdász professzornak tett föl kérdéseket a Présház.

 

- Professzor úr, Orbán Viktor azt mondta, hogy Soros György sok politikust fizet. Ő korrumpálja leginkább a brüsszeli bürokratákat, akik zsarolják, fenyegetik Magyarországot. Ha egy választott politikus titokban pénzt fogad el, s ellenszolgáltatásként elá-

rulja azokat, akik őt megválasztották, választói érdekei ellen cselekszik, ez a politikus beleütközik a paragrafusokba. Nyersebben fogalmazva: köztörvényes bűncselekményt követ el. Ülnek ezért számosan ma is a világ börtöneiben. Az Európai Unió vezetőségében, annak politikusaival szemben hogyan lehet a jogállamiságot érvényesíteni?

 

- Ha nagyon egyszerű választ kellene adnom, azt mondanám: sehogy. Van azonban egy ennél kicsit hosszabb és részletesebb válaszom is, most ennek összefoglalására tennék kísérletet. Ha a legátfogóbb történelmi metszetben vizsgáljuk a ma lezajló folyamatokat, akkor talán úgy fogalmazhatnánk meg a lényeget, hogy a Nyugat és az elmúlt évszázadok során brutális léterőszakkal általa nyugatosított világ hanyatlásának és pusztulásának utolsó évszázadát (esetleg még évszázadait) éljük, így sajnos az Ön által itt vázolt helyzet egyre inkább „alapértelmezett” lesz majd számunkra.

Sem azt nem tudjuk megmondani, hogy ez a végső pusztulás milyen forgatókönyv mentén fog végbe menni, sem azt (azt meg pláne nem) hogy mi következik a nyugatosított világ összeomlása után. Bár sokszor volt már alkalmam itt a Présházban ezekről a kérdésekről szólni, de most is fontosnak látom felhívni a figyelmet egy ilyenkor sokunkból előkavargó érzelmi ellentmondásra, ami egyébként főként azt jelzi, hogy milyen végtelenül nehéz is a saját önazonosságunkat helyesen felismerni és azt bátran képviselni ilyen sötét időkben. Ez az ellenmondás arra a konfúzus helyzetre épül, hogy a Nyugat az elmúlt évszázadok során egyre inkább a halál elsötétedő deszakrális civilizációjává válik, szemben az élet szakrális kultúrájával, ami éppen abban a korszakban volt a Nyugat szellemi lényege, amiről a ma uralkodó mesterségesen felépített hamis valóság urai állítják azt, hogy „sötét középkor” volt. Európai keresztény fehérembernek lenni, tehát már ma is rendkívül nehéz érzelmi, erkölcsi és szellemi feladat, a jövőben pedig egyre inkább az lesz. És szembesülnünk kell azzal is, hogy e nehéz feladatból adódó kötelezettségeinek egyre kevésbé tud eleget tenni.

A teljes interjú:

Advent

előtt

Szablya-

élen

Az ország karácsonyfája díszkivilágításban a budapesti Kossuth téren 2020. november 28-án. MTI/Máthé Zoltán

Az évized verseskötetét adta ki a Kairosz: Rímek szablyaélen címmel, Balassi-kardos költők és műfordítók antológiája alcímmel, Molnár Pál szerkesztésében.

Buda-

pest

Evidenz-

büro

Adventi díszkivilágítás a budapesti Kossuth téren 2020. november 28-án.

MTI/Máthé Zoltán

Mező-

berény

Egyetemi hallgató koronavírus-teszthez vett mintával a mezőberényi Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumban 2020. november 25-én.

MTI/Rosta Tibor

Üldözött

vallás

(ünnepi limerik)

A Bécsben született, büntetett előéletű Kujtim Fejzulai november 2-én este sebesített meg halálosan 4 embert az osztrák fővárosban. Az osztrák és észak-macedóniai állampolgársággal rendelkező Fejzulai azóta az osztrák nemzetbiztonságiak radarján volt, miután egyike volt azon 90 ausztriai iszlamistának, akik tavaly Szíriába akartak utazni, hogy csatlakozzanak az ISIS-hez. Ezt azonban a hatóságok megakadályozták, majd 22 hónapos börtönbüntetésre ítélték, ahonnan egy fiatalkorúakra vonatkozó törvény miatt tavaly decemberben feltételesen szabadlábra helyezték. Mára nyilvánvaló, hogy az osztrák nemzetbiztonsági hivatal (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, BVT) elképesztő mulasztásokat követett el a terrorcselekmény előtt. Július 23-án ugyanis a felföldi hatóságok értesítették a hágai Europolt arról a két ismeretlen osztrákról (megadva az autó rendszámát), akik Pozsonyban géppisztolyhoz való lőszert akartak vásárolni. Bár a Europol azonnal továbbította az információt az BVT-nek, az ott hosszú hetekre elkeveredett. Az osztrák kormány egyelőre csupán a BVT bécsi irodájának vezetőjét, Erich Zwettlert távolította el hivatalából. De hogy további fejek fognak hullani, az bizonyos. Az Igazságügyi és a Belügyminisztérium közös vizsgálóbizottságának a jövő hónapig kell tisztáznia, hogy a tavaly decemberben előzetesen szabadon engedett Fejzulai-t miért nem követték a hatóságok szorosabban. A különböző nemzetbiztonsági egységekből 2002-ben létrehozott BVT-t mindig is jellemezték szervezeti problémák. A polgári BVT mellett Ausztriában működik még egy katonai hírszerző (HNA) és egy katonai elhárító (Abwehramt) hivatal, a 3 összesen mintegy 1100 alkalmazottal, szervezetileg szigorúan elválasztva. Egy összevont titkosszolgálatot Ausztriában politikai okok miatt nem lehet létrehozni, a nemzetiszocialista korszak sötét árnya miatt. Ennek ellenére a 2015-ös párizsi terrotámadás (Charlie Hebdo) nyomán a BVT hatásköreit kiterjesztették 2016-ban. Az úgynevezett Rendőrségi Államvédelmi Törvény felhatalmazza az elhárítást, hogy informátorokat szervezzen be, és a szervezet a gyanúsítottak megfigyelésében szélesebb felhatalmazásokat kapott. Mindezek ellenőrzésére a Belügyminisztériumban egy emberjogi megbízotti állás létesült. Thomas Riegler, aki tavaly az osztrák titkosszolgálatokról átfogó könyvet jelentetett meg, egy „krónikusan alulfinanszírozott” szervezetet ír le - közli Káncz Csaba a privatbankar.hu-n.

A vörös színnel megvilágított Erzsébet híd 2020. november 25-én. A kereszténység a legüldözöttebb vallás.

MTI/Bruzák Noémi

Szablya-

él

Jubileumi alkalomhoz érkezik a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj, a

Balassi Bálint-emlékkard.

A szablyát a XXV. alkalommal

adják át - Isten segedelmével - a jövő februárban. Az M5 televízióban Kürti László, a magyar díjazandó poéta nyilatkozott.  A külföldi műfordító a jubileumi alkalommal az ausztrál

Ross Gillett. 

Elcsent

lengyel

ötlet

Szobrot állítanak a háborúkban megerőszakolt nők emlékére Budapesten - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán, január 29-én.

Jerzy Bohdan Szumczyk lengyel művész szobra egy terhes nőt megerőszakoló szovjet katonáról. A szobrot engedély nélkül állították fel Gdanskban, 2013. október 16-án, majd a rendőrség pár óra múlva eltávolította

FORRÁS: ORIGO/ AFP/JERZY BOHDAN SZUMCZYK

Ezüst-

fenyő

A 4 tonnás ezüstfenyőt Székesfehérvárról a Magyar Honvédség segítségével szállították a Kossuth Lajos térre. MTI/Lakatos Péter

balassi.eu.png

4,1 - 6

Magyarország nettó 4,1 milliárd eurót kap az EU-tól, és a többségében német cégek 6 milliárd eurót visznek ki évente az országból - tette hozzá a magyar kormányfő.

MTI

Mecsek

- köd

A pécsi tv-torony köd felett a Mecsekben 2020. november 24-én. MTI/Sóki Tamás

Román cél

Tőkés László: a román cél továbbra is "az ország homogenizációja", "a magyarság kipusztítása, elüldözése."

MTI/Kiss Gábor

4516

az elhunytak

száma

hazánkban

Négyezerötszáztizenhat a koronavírussal fertőzött elhunytak száma hazánkban, többen meggyógyultak.

    A koronavirus.gov.hu  oldalon köszönetet mondtak a Szent László kórház orvosainak és ápolóinak. MTI

Veszprém-

Aalborg

A dán Rene Antonsen (b2) és Henrik Mollgaard Jensen (j), valamint a veszprémi Rogerio Moraes Ferreira (b) és Vuko Borozan (j2) a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott Telekom Veszprém - Aalborg Handbold mérkőzésen a Veszprém Arénában 2020. november 25-én. MTI/Vasvári Tamás

Völner Pál

Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány célja, hogy megállítsa "a többmilliárdos iparággá változott börtönbizniszt". MTI

 Antigén

A Debreceni Egyetem koronavírus-tesztet végző orvostanhallgatója levett mintát cseppent az antigén gyorsteszt paneljére a felsőtárkányi óvodában 2020. november 25-én. Folytatódik az egészségügyi, a szociális, a bölcsődei, az óvodai dolgozók és a pedagógusok gyorstesztelése, amelyben az orvosi, egészségügyi képzésben részt vevők is segítenek kéthetes, fizetett gyakorlat részeként.

MTI/Komka Péter

Európát védő fiatalok

"Minden héten, minden nap, minden órában  - az illegális migránsokkal teli hajók elárasztják az európai vizeket. Invázió zajlik" - figyelmezteti a törvénytisztelő embereket a Defend Europe mozgalom. "Ez a hatalmas bevándorlás megváltoztatja kontinensünket. Elveszítjük biztonságunkat és életmódunkat, és fennáll annak a veszélye, hogy az európaiak kisebbségiek lesznek a saját európai hazájukban" - vetíti fel a jövő aggasztó képét a Defend Europe. A nemzetközi szervezet egyik szóvivőjének, Martin Sellnernek tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

2017. augusztus 7.

- Szóvivő úr, az Önök mozgalmát jogi fenyegetések is érik. Van-e megfelelő agytröszt a jogi védekezéshez?

 

- Igen, természetesen. Elvünk: Mindig ragaszkodj a törvényhez. A Defend Europe küldetése azért is sikeres, mert kezdettől fogva a mai eseményekig minden akciónk és cselekedetünk száz százalékig a törvényesség határain belül mozog.

- A migráció mögött az alvilág áll. Embercsempészek Afrikában. Korrupt politikusok Európában. Milyen kockázattal néznek szembe a Defend Europe aktivistái?

A teljes interjú:

Kemény harc jön

„A nyílt társadalom elméletének hirdetői egy jól hangzó gondolat felszíne alatt valójában a közösség és az egyén számára egyaránt kártékony életformát vizionálnak. Azt mondják, hogy a nemzetek közötti feszültségek úgy előzhetők meg, ha minden hagyományos közösséget és identitást lerombolva új társadalmi modellt építenek ki. Ezért támadják a nemzetet, az egyházat, a családot” – mondja Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezető-helyettese. Őt kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

- Ön úgy fogalmazott, hogy tíz év után, ciklus közepén jó átadni egy pozíciót, ugyanakkor csak egyet lép vissza: frakcióvezető-helyettesként dolgozik tovább. Az előttünk lévő bő másfél év a választásokig meglehetősen brutális kihívásokat állít elénk. Egy óceánnal odébb véres utcai harcokká züllött a demokrácia, és úgy látszik, hogy az atlanti tengely ezt nálunk, Magyarországon is szeretné elérni. Küzdelmes másfél év áll előttünk. Ön milyen személyes politikai célt tűzött Maga elé?

- Kétségtelenül kemény harcok következnek. Mindnyájunknak az a dolga, hogy beleálljunk ebbe a harcba. E mellet van egy másik szempont, amely személyes.

Ezt úgy szokták fogalmazni, hogy „fiatalok a csatába, idősek a Tanácsba.”  Megkérdezte egy idősebb kollégám, hogy jó, jó, de hol van az a Tanács. Számomra ez a Tanács azon témák együttese, amelyekben nélkülözhetetlen egy politikai pártban a tapasztalat és a megfontoltság. Három olyan téma van, amik a kardforgatás kötelezettsége mellett, mint értékfelmutató feladatok számomra testhezállók. Ez pedig a szociális kérdések, vagyis a segítségre szoruló ember védelme. A természet, vagyis a teremtett világ védelme. És még valami: a politikán kívüli civil világgal való kapcsolat építése. A teremtésvédelem nem alkalmi válasz egy problémára, hanem a felelősen gondolkodó ember kezdettől létező szemlélete és magatartása.

A teljes interjú:

A járványvészhelyzet

túlélése ép lélekkel

Mit idézhet elő a Covid-19 által okozott világjárvány az életünkben, és mit tehetünk azért, hogy a legkisebb veszteséggel az elérhető legjobb eredményt hozzuk ki a krízisből? Hogyan tudunk optimálisan megküzdeni a nehéz helyzetekkel? Ebben segíthetnek a klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta szerző gondolatai és gyakorlati tanácsai.
 

 • Általános tudnivalók (mindannyiunkat érintő események és teendők szintje)
   

Tudatosítsuk: milyen helyzetben vagyunk? Ez olyan fontos, mint egy orvosi diagnózis. Mi a krízis, és milyen stádiumai vannak? Pszichológiai törvényekről van szó. Minél inkább tudjuk, milyen stádiumban vagyunk, annál több eszközzel rendelkezhetünk a helyzettel való optimális megküzdésben. 

A krízis olyan megrendítő hatású élethelyzet, amelyre nem vagyunk felkészülve, váratlanul ér, így a régi helyzetmegoldásaink alkalmatlanok, újak pedig még nincsenek. A krízis negatív stresszhelyzet.

Mi a krízisdinamika? A lefolyáshoz illő túlélési célú alkalmazkodás és megküzdés erőmozgásainak folyamata. 

Első stádiuma a pánikfázis. Minél több személyt érint, annál inkább járványszerűen terjed a kétségbeesett tehetetlenségi állapot, amelyben az ember saját színvonala alatti módon viselkedik. Ez a regresszív (visszaeső) fázis. Hiányzik a biztos pont, káosz alakul(hat) ki. Jellemzője a félelem, kétségbeesés, bizonytalanság, az információszerzési kapkodás, katasztrofizáló gondolkodás és dramatizáló végkifejletek hírterjesztése, vagy éppen a bagatellizáló, jelentőség-alulbecslő magatartás. Senki nem tud semmi biztosat. Ilyenkor a viselkedést kapkodó, pánikos vásárlási láz, felfokozott ingerültség, agresszivitás vagy érzelmileg szélsőséges reagálás, olykor „világvége” hangulat jellemzi.

lIyenkor szükséges teendő a pánik csökkentése. Hiteles központi tájékoztatás kormányzati szinten, a média minden csatornáján, a közösségi fórumokon át, leállítva a rémhírterjesztéseket. Ennek híján felfokozódhat a bűnbakkereső, hibáztató, másokat okoló reagálás, amely negatív tömegreakciókat generálhat. Jellemző lehet a „hasítás” jelensége, az ún. két véleménypártra szakadás, szembenállás, zavarkeltő és/vagy azt fokozó akciók előfordulása. Minden információnak a pánik csökkentésére, hiteles hírközlések keretében történő megnyugtatásra kell irányulnia. Második stádium az észszerű cselekvési lehetőségek keresése, az érzelmi sokk fölé kapaszkodó helyzeti kontrollra törekvés, az összeszedettségre, összerendezettségre, szervezett cselekvésre törekvő magatartás. Indokokkal alátámasztott központi intézkedésekre van szükség, ezek betartásának ellenőrzésével. Minél teljesebb az emberi együttműködés közös iránya, a hierarchikus szervezettség elfogadása, a cselekvő erők „katonai fegyelmű” betartása és teljesítése, annál eredményesebb a meginduló kollektív megküzdési folyamat. Összefogás vagy széthúzás, együttműködés vagy szakadás, és külön utak keresése? Ezen múlik, hogy ezt a stádiumot milyen minőségben éljük át.

A teljes anyag:

 Szabolcs

Halászok húzzák a hálót lehalászáskor a Szabolcsi Halászati Kft. egyik telelő tavánál Kemecsén 2020. november 23-án.  MTI/Balázs Attila

Díszfényben

Az ország karácsonyfája díszkivilágításban a budapesti Kossuth téren 2020. november 28-án. MTI/Máthé Zoltán

Eszme

Putyin megfogalmazása szerint a liberális eszme azt vélelmezi, hogy "semmit nem kell csinálni, a migráns büntetlenül gyilkolhat, fosztogathat, nemi erőszakot követhet el, mivel tiszteletben kell tartani az őt migránsként megillető jogokat".
    A liberális eszme azonban elavulttá vált, mivel szembekerült a népesség túlnyomó többségének érdekeivel - mondta az orosz elnök. kremlin

Össze-

esküvés-

gyakorlat

,,Az egész világon szembe kell néznünk egy masszívan egységes és könyörtelen összeesküvéssel, amely elsősorban rejtett módszerekkel növeli a befolyási övezetét: beszivárgással a megszállás helyett, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad döntés lehetősége helyett, inkább éjszakai gerillákkal, mintsem katonákkal nappal." (J. F. Kennedy, az USA elnöke, 1961)

(Megölték:  1963november 22-én.)

Kép: imgur.com

Josihide

Szuga Josihidét, a japán miniszterelnök azt mondta, politikájában abszolút elsőbbséget élvez majd a gazdaság beindítása, továbbá a koronavírus visszaszorítása, ami szükséges a jövő évre halasztódott 2020-as tokiói olimpiai játékok 

megrendezéséhez is. MTI

Thomson

Sokat tanulhatunk egy feszült helyen, például egy szerkesztőségi teremben, ahol nagy egókkal kell foglalkozni, és kihozni a legtöbbet belőlük - vallja Robert Thomson, a Wall Street Journal főszerkesztője. web.archive.org

Dísz-

terem

Roosevelt-

terem

Balassi_2020_két_lovag.jpg

Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke a XXIV. Balassi-kard átadási ünnepségen a pesti Papi Szemináriumban 2020. február 14-én.

Kép: Nyíri Erzsébet

Georgieva

Krisztalina Georgieva, az IMF vezetője kiemelte, hogy két éve a világgazdaság összehangolt föllendülésben volt, közel 75 százaláka emelkedő trendben. Ma viszont a világgazdaság 90 százaléka esetében alacsonyabb növekedéssel számolnak.

Kép: wikipedia.org

Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2019. május 13-án.

MTI/Koszticsák Szilárd

Johnson

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint Londonnak október közepéig egyezségre kell jutnia az Európai Unióval a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeiről, mivel annál későbbi időpontban már nem lenne esély.
MTI; Downing Street

Yossi

Cohen

Powell,

Fed

"Széles körben elterjedt a fertőzés, és hazudnak róla. A számok, amelyekről az iráni állampolgárok számolnak be, nem igazak. A fertőzöttek és halottak száma, amelyekről tudok, sokkal nagyobb" - mondta Yossi Cohen, a Moszad igazgatója. axois.com

Jerome Powell, a jegybank szerepét ellátó szövetségi tartalékrendszer (Fed) elnöke. A Federal Reserve monetáris politikája továbbra is "türelmes" marad, figyelembe véve a pénzügyi, gazdasági feltételek alakulását.

MTI; Kép: wikipedia.org

Li

Kö-csiang

Képző-művészet

 Kossuth tér

Az ország karácsonyfája díszkivilágításban a budapesti Kossuth téren 2020. november 28-án. MTI/Máthé Zoltán

Michelisz

Norbert, a BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse pilótája a boxban a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi futamán a mogyoródi Hungaroringen 2020. október 17-én. MTI/Kovács Tamás

A kínai fejlesztési bank kétmilliárd eurót nyújt kelet-közép-európai programok finanszírozására a térség és Kína együttműködésének keretében - jelentette be Li Kö-csiang kínai kormányfő Budapesten

Kép: wikipedia.org

Contemporary Art

"A kortárs képzőművészet a jelen kulturális kincse, a ma emberének üzen a jövőről és az örök értékekről."

Róth Miksa

remekműve

Pesten

A  100 éves házak rendezvénysorozat egyik fölfedezése: Róth Miksa lappangó remekműve egy Rákóczi téri lakásban.

Kép: Molnár Fatime

A legrangosabb magyar képzőművészeti elismerés - határok nélkül...

Európa-érem

Pavlics

Ferenc

Pavlics Ferenc a NASA 

holdjárművének atyja. Járművei a Marsot is meghódították. A magyar mérnök 1956-ban a forradalom után, november végén a feleségével együtt hagyta el az országot. Útja Amerikába, New Jerseybe, végül Santa Barbarában telepedett le. A magyar tapasztalatok sokat segítették a munkáját. 

Kép: wikipedia.org

 Vahram Martiroszjan

Vahram Martiroszjan ömény műfordító a Balassi-karddal a pesti Központi Papnevelő Intézet dísztermében 2020 Bálint napján.

Kép: Nyíri Erzsébet

Az örmény irodalmár, a Balassi-kardhoz kapcsolódó tv-interjúja egy örmény hírcsatornán:

Vár-

kapitány

Ozora

ünneplés

Egy csendes és visszavonult idényt követően 2021 augusztusában ismét egyesül a már a világ valamennyi táján tagokat számláló törzs, és a dádpusztai völgyben ismét összefonódik a természet és a zene lüktetése, és életre kel az Ozora Ünneplés!

A Kárpát-medence legkülönlegesebb nagyrendezvénye augusztus 2. és augusztus 8. között nyitja majd meg kaput a nagyközönség előtt, ahol a különleges zenék java mellett egy igazán egyedi szellemi környezet várja majd a látogatókat, amelynek vezérfonala a természet és az egymás iránti tisztelet és szeretet. 

Tisza-

virág

Kultikus, közösségteremtő, korosztálytól függetlenül népszerű, igényes nemzetközi forgatag! 15. születésnapját ünnepli 2021. júniusában közép-Magyarország legnagyobb ingyenes kulturális kavalkádja, a Szolnoki Tiszavirág Fesztivál. A belváros évszázados gesztenyefái, parkjai ezreknek válnak átmeneti otthonává, ahol minőségi zene, míves portékák, nagyszerű borok és pálinkák teszik teljessé a kikapcsolódást.

Relativitáselmélet

A fizika tanulmányozása közben, az 1957-1962 egyetemi években, csak felületesen találkoztam Albert Einstein névével, továbbá a relativitáselmélettel, ill. a speciális relativitás teóriában előforduló mágikus képlettel. Az idézett név egy jóindulatú zseni képet váltja ki az ember elméjében, aki forradalmasította az elképzeléseinket magáról az űrről, időről, energiáról, tömegről és a mozgásról. Azonban a további kutatói tevékenységemben sem kellett használnom Einstein neve által fémjelzett törvényeket.

Palágyi István György esszéje

Az angol nyelvben az „einstein” szót, mint a briliáns tökéletesség szinonimáját használják. Einsteint sokan a legkiválóbb elmének tartják, aki valaha is a földön élt. Ez a legelterjedtebb róla alkotott kép, amelyet még megerősítik a tankönyvek, a média, és a hősnek kijáró tisztelettel meghajló fizikusok és történészek. De ha az ember mélyebben beleolvas a tudományos irodalomba, és elolvassa, hogy mit írnak róla a kortársai, akkor egy egészen más kép kezd kirajzolódni alakjáról. A valóságban egy irracionális (oktalan) plagizátorról van szó, aki ügyes manipulációkkal a 

kortárs kutatók műveit egyszerűen eltulajdonította. És hogy ennek kevés kivétellel a nagy közönség is bedőlt.

Einstein valóban abban a korban élt (1879-1955), amikor a kísérleti fizikában a spekulatív jelleg kezd dominálni. Legismertebb műve a relativitáselmélet, amely 1905-ben tett közé anélkül, hogy bármilyen forrás vagy

hivatkozás lett volna a dolgozathoz hozzácsatolva. Ez tökéletesen megfelelt alapelvének, amely lényege az volt, hogy ha valaki sikeres akar lenni, kell, hogy eltitkolja forrásait. Ez magát Max Born nevű másik Nobel-díjas tudóst nagyon aggasztotta, és egy berlini Nemzetközi relativitási konferencián (1955-ben) kijelentette, hogy nem új dologról van szó.

A teljes esszé: 


Noha az Annalen der Physik c. folyóiratban 1905-ben megjelent cikkben semmiféle hivatkozások nem voltak, és a cikk nagyon hasonlított az előző évben leközölt H. Lorenz dolgozatára, amire W. Kaufmann és Max Planck egyaránt nyilvánosan rámutatott.

Einstein csupán egy metafizikai újraértelmezést és Lorentz tudományos elméletének általánosítását nyújtotta, amelyeket először már Henri Poincaré (1854-1912) leírt.

Ezek a tények bizonyítják, amint ezt Ch. Nordmann, a Párizsi Obszervatóriumból megállapította, hogy a legtöbb Einsteinnek tulajdonított dolog tulajdonképpen Poincaréé.

Katlan ünneplés
 

Harmadszor is ütemtárrá változtatja a Tárnoki Kőfejtő csarnokát a Katlan fesztivál, és a  nyár derekán, egész pontosan 2021. július 23-án és július 24-én alaposan megpakolja a fősodrástól távol eső elektronikus zenei ütemekkel az extravagáns helyszínt.

 

Fezen 

A európai zenekarok ünnepe, a jeles muzsika felhangzása - élmények a művelődés rajongóinak.

Tiszta forrásból.
Székesfehérvár, Új Váralja sor. 

2021. 07. 28. - 08. 01.

Hírek az európai művelődési  életből

A Református Énekek hangverseny 2021. JÚNIUS 26. A Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepét 2002 óta azzal a céllal (is) rendezik meg minden évben, hogy ott a reformátusok használatára kiadott énekeskönyv zsoltáraiból és énekeiből koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában.

Visegrádi Palotajátékok 2021. július 9-10-11.

Három és fél évtizedes múltú, európai rangú magyar rendezvény. A Szent György Lovagrend szellemi műhelye hozta létre és gazdagította, színesítette évről évre. A bajvívók mellett a zeneművészek és a borművészek is jelen vannak, a magyar hősök tiszteletére rendezik a harci bemutatókkal feltüzelt ünneplést.

AGEN
DA
PEST
BUDA

"Metamorphosis" - ez lesz a következő Cairo fesztivál címe is, amely 2021. május 20–23-án lesz. Addig is tudunk időt fordítani gyógyulásra, tanulásra, küzdelemre és felállásra - jobban, mint mint valaha... A térség legnagyobb orientalista találkozója. A magyarok fővárosa a helyszín.

FeHoVa: 2021. február 11-14. között immár 28. alkalommal rendeztetik meg a Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.

Mely könnyen futja el a gaz a mezőt; midőn a nemesebb plántát csak az emberi munka s gond nevelheti.

Széchenyi István: Lovakrul

Wagner-

napok

2021

Wagner: A walkür / BUDAPESTI WAGNER-NAPOK, Müpa 2021. VI. 18. 16:00

Mikszáth

is...

Vanyarci Haluska-ünnep.  2021. SZEPTEMBER 11. A krumpli alapú haluska azaz sztrapacska a `tót atyafiak` jellegzetes étele. Úgy tartja a fáma, hogy híres földink Mikszáth Kálmán is szerette, leginkább azt, amit Mauks Ilonkáéknál Csadó néni, akkor még Rozika főzött neki. 

A Magyar Nemzeti Bank 2018. június 22-én „Egri vár” megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az egri Dobó István Vármúzeum és a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja jóvoltából.

MNB

Dobó Istvánt 17 évvel a várvédés után felségsértésért letartóztatták Bécsben.

LMBTI

-mentes

övezetek

2019 eleje óta Délkelet-Lengyelország több tucat városában, megyéjében és térségében kijelöltek úgynevezett "LMBTI-ideológiától mentes" területeket.

MTI

Kép: pixabay.com

Falathová

Szerintem szinte száz százalékig a magyaroknál van az igazság. A szlovákok totális hazugságot interpretálnak a mai napig, és nagyon csalódott voltam, amikor erre rájöttem. Ha legalább igyekeznének egy kicsit közelíteni az álláspontjukat a valósághoz, és felelősséget vállalnának a múltbeli dolgokért, lenne esély megbékélésre, és kialakulhatna valamiféle partneri viszony - mondja Zuzanna Falathová.

magyarhirlap.hu

Kép: Bodnár Patrícia

Globális adatok

balassi.eu.jpg

PréshÁz -  Európai dimenzió

Présház.Eu

Európai művelődési, művészeti hírportál

Kiadó, főszerkesztő:

Molnár Pál

A fényképek Dormán László,  Elekes Andor,

Molnár Csenge-Hajna

és az MTI alkotásai

Szerkesztőség:

Budapest

NMHH: CE/16336-2/2015

 

A Présház

Hírportál

archívuma

2015-16

A Présház

Híportál

archívuma

2017

© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com

Présház.Eu hírportál

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (GDPR)

 

Név: Présház.Eu hírportál

Főszerkesztő: Molnár Pál

 

Tevékenység:

 

A Présház.Eu hírportál az európai művészettel összefüggő kulturális, közéleti, gazdasági és sporteseményekről tájékoztatja olvasóit. Jelmondata: Présház – európai dimenzió.

 

 

Interjúk készítése

 

A Présház.Eu hírportál  bevonja az alkotásba a magyar művészeti, gazdasági, köz- és sportélet európai szellemiségű szereplőit.

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

A Présház.Eu hírportál mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Présház.Eu hírportál adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek az előírásoknak megfelelőek.
A Présház.Eu hírportál fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató későbbi megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő idejében értesíti az érintetteket.
Ha kérdés merülne föl jelen szabályzathoz kapcsolódóan, a hírportál megválaszolja.
A Présház.Eu hírportál elkötelezett együttműködő társai személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A Présház.Eu hírportál a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Ha megkeresné hírportálunkat, kapcsolatba léphet az adatkezelővel, Molnár Pállal.
A portál bejegyzési száma: NMHH: CE/16336-2/2015

 

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • E-mail cím

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

E-mail cím

Az e-mail cím fontos az együttműködő társak értesítéséhez

Név

A felhasználó nevének kezelése azért szükséges, hogy azonosítani tudjuk

egy-egy jelzés ügyében

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A felhasználó hozzájárulása, amelyet elektromos levélben történő jelzéssel ad meg nekünk.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem kéri az adatok törlését

 

 

TECHNIKAI ADATOK

 

A Présház.Eu hírportál az adatokat papír alapú tömbben tárolja. Ezekhez csak a főszerkesztő – az adatkezelő – fér hozzá.

 

A Présház.Eu hírportál az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az együttműködő társak jogainak védelme.

Kapcsolattartás.

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 

A Présház.Eu hírportál tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a társakat.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

 

Személyes adatokat a Présház.Eu hírportál nem értékesít, harmadik fél számára nem ad ki.

 

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

 

 

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes hozzáférést kapjon.

 

HELYESBÍTÉS JOGA

 

Az érintett kérheti a Présház.Eu hírportál által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Preshaz.Eu hírportál késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

 

 

Legutolsó frissítés: 2018. május 24.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Pest

Vahram Martiroszjan ömény műfordító a Balassi-karddal a pesti Központi Papnevelő Intézet dísztermében 2020 Bálint napján. Kép: Nyíri Erzsébet